top of page

XUNTA DIRECTIVA

A actual Xunta Directiva está conformada por: Isaac Rodríguez (Presidente), Raquel Oitavén (Secretaria), Marta Iglesias Vogal), Inma Ricoy (Vicepresidenta) e Iván Casanova (Tesoureiro). Deron o relevo en 2023 á anterior Xunta, que estaba composta por Belém Brandido, Isaac Rodríguez, Greta Marí, Marta Iglesias, Inma Ricoy e Beatriz Rubio.

Os membros e membras da Xunta se reunen cunha periodicidade mensual para traballar sobre as liñas estratéxicas da APCG, debater sobre os posicionamentos da asociación perante as políticas do Circo e impulsar novas propostas de mellora do sector, entre outros puntos. 

A Xunta Directiva ten as seguintes atribucións:

 • Programar e dirixir as actividades asociativas.

 • Levar a xestión administrativa e económica da asociación.

 • Someter á aprobación da Asamblea Xeral o orzamento anaual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do ano anterior.

 • Convocar e fixar a data da Asamblea Xeral.

 • Proponerlle a Asamblea Xeral a fixación de cotas  ordinarias e extraordinarias para asociados.

 • Designar as comisións de traballo ou seccións que se estimen  oportunas para o bo funcionamento da asociación.

 • Ditar normas interiores de organización e exercer cantas funcións non estean expresamente asignadas á Asamblea Xeral.

 • Resolver sobre as solicitudes de ingreso de novos asociados.

 • Propoñer o plan de actividades da asociación á Asamblea Xeral para a súa aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas.

 • Resolver os procedementos disciplinarios que se instrúan.

 • Aquelas que non veñan atribuidas expresamente a outro órgano da asociación.

bottom of page